BÜTÜN KONULAR
Üyelik Girişi
Site Haritası
Seminer Takvimi
YALNIZLIK ÜLKESİ

Psikolojik Testler

WISC-R( WECHSLER INTELLİGENCE SCALE FOR CHİLDREN – REVİSED )İLK WECHSLER ZEKA ÖLÇEĞİ

 

     1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI'i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

 

     A) Sözel

Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

     2- Benzerlikler;Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

 

     3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

 

     4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

 

     5- Yargılama;Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

 

     6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

 

      B) Performans

     1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

 

     2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

 

     3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

 

     4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

 

     5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

 

     6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir. 

 

 

STANFORD BINET ZEKA TESTİ

 

 

      Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.  Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

 

Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır.  Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir. 

 

GOODENOUGH ZEKÂ TESTİ

 

     Çocuğun yaptığı resimler ile zekâyı ölçmek için geliştirilmiştir. Bunda çalışma için çocukla karşılıklı anlayış ve gerekli uygun ortam oluşturulduktan sonra, çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendine yapar, sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’ndeki ölçüler çerçevesinde resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanır, toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı önceden hazırlanmış olan puan çizelgesinden bulunur. Böylece çocuğun zekâ bölümü, Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı * 100 formülü ile saptanır. Goodenough Zekâ Testi, 3-10 yaşındaki çocuklar için uygulanır. Bundan daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki bireylere uygulanması doğru değildir

 

RORSCHACH TESTİ

 

    Bu test , testi uygulayan kişiye sadece bireyin karakteri ve kabiliyetleri hakkında bilgi vermez, aynı zamanda duygusal bozukluklarını ve bu bozuklukların türünü de gösterir. Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanır. Rorschach testi, bu işte yetiştirilmiş tecrübeli bir psikolog tarafından verilmelidir. Bunlar kartlar üzerine basılmış mürekkep lekelerinden oluşmuştur. Cevaplarda 3 şey aranır:

 

- İdrak şekli

 

- Yorumların kalitesi

 

- Yorumların içeriği

 

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

  Beier cümle tamamlama testi bireylerin duygularını incelemede tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Testin iki formu vardır. Form A 56, Form B ise 67  maddeden oluşmaktadır. Süre sınırı yoktur. Ancak bireyin ne kadar zamanda cevapladığına yorumlamada dikkat edilir. Kişilik  testidir.Form A 8-16 yaşlara; Form B ise 13 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.Test bireysel ve grupla uygulanabilmektedir. Bireylerden tamamlanmamış cümleleri tamamlamaları istenir.

 

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ

 

     Beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya  yönelik gelişimsel bir testtir. Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan  bir testtir. Test 9 geometrik şekilden oluşmaktadır. Testte süre sınırı yoktur. Yetenek testleri içinde psikomotor, kişilik testleri içinde ise klinik testleri olarak sınıflandırılır.5 yaş ile 10 yaş 11ay arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireylerden sırayla verilen 9 geometrik şekli çizgisiz beyaz kağıda aynen çizmeleri istenir. Bir kağıt yeterli olmakla birlikte zeka geriliğine sahip ve duygusal yönden problemi olan çocuklar için birden fazla kağıt kullanılabilir.  

 

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI)

 

      Psikiyatrik tanılama için kullanılır.10 temel alt test ve 3 geçerlik alt testten oluşan 550 soruluk bir testtir. Normal bireylerle bazı psikiyatrik tanı grubuna giren kişileri birbirinden ayırt edebilmek için alt testlere ayrılmıştır. Ayrıca temel alt testlerin yanında testin kullanılabilirliğine ilişkin üç geçerlik alt testi vardır. Bu  üç alt test puanları testin ne kadar içten ve doğru yanıtlandığı konusunda bilgi verir. Süre sınırı yoktur. Kişilik testidir. 16 yaş ve üzerine uygulanır. Bireysel veya grupla uygulanır. Bireylerden testteki maddeleri “Evet”, “Hayır” ve “Bilmiyorum” şeklinde yanıtlamaları istenir.

 

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

 

     Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme  amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır.  Süreli bir test değildir.Gelişim ölçeği ve tarama testidir. 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Bireysel uygulanan bir testtir.Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

 

GOODENOUGH-HARRİS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ

 

     Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır. Süreli bir test değildir.Genel zeka testidir. 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır.Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir.

 

KOHS KÜPLERİ ZEKA ÖLÇEĞİ

 

     17 kart ve  desenli küplerden oluşmaktadır. Süreli bir testtir. Zeka testidir.10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanır.Bireysel olarak uygulanır.Çocuk uygulayıcının verdiği süre içinde gösterilen karttaki deseni küplerle yapmaya çalışır.

 

 

KUDER İLGİ ALANLARI ENVANTERİ

 

     Kuder ilgi alanları envanteri bireyin seçebileceği meslekleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kuder ilgi envanteri ile belirli bir mesleğe olan ilgi değil, genel düzeyde bir meslek alanına olan ilgiyi saptamak amaçlanmıştır. Envanter üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşmakta ve açık hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik sosyal ve büro olmak üzere on alanda ilgiyi ölçmektedir. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.İlgi envanteridir. Lise öğrencilerine uygulanır.30-40 kişiye uygulanabilir. Bireylerden farklı meslek alanları ile ilişkili olarak verilen üç durumdan birini “en çok hoşlandığı”, bir diğerini de “en az hoşlandığı” etkinlik olarak seçmesi istenmektedir.Üçüncü etkinliğe ilişkin madde ise boş bırakılmaktadır.

 

LEİTER ULUSLAR ARASI PERFORMANS TESTİ

 

     İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan dile dayanmayan bir performans testidir. Bazı maddelerinin uygulamasında süre sınırı vardır. Yetenek (Zeka) testidir. 2-18 yaşları arasındaki bireylere uygulanmaktadır.Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Test ile ilgili model çocuğun önüne konur, sonra modele ait blok parçalar yönergeye uygun olarak sırayla çocuğa verilir ve çocuktan blok parçaları modele göre yerleştirmesi istenir.

 

LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

 

      Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşan bir testtir. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur. Kişilik (projektif) Testidir. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.Yarım bırakılmış hikayeler test uygulanan kişiye okunarak, hikayeleri tamamlaması istenir.

 

MİNNESOTA UZAY İLİŞKİLERİ TESTİ

 

     Mekanik  yetenekleri ölçmek amacıyla uygulanan bir ölçme aracıdır. İki boyutlu geometrik 64 şekilden/sorudan oluşan süreli bir testtir.Bir yetenek testidir.9 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.Grup testidir. Çocuğa verilen 64 soruyu verilen süre içinde cevaplaması istenir.

 

OTİS ZİHİN YETENEĞİ TESTLERİ

 

     Otis Zihin yeteneği testleri genel yeteneği ölçen grup testleridir. Bu testlerin üç ayrı formu vardır. Bunlar Otis Alfa, Otis Beta, Otis Gama’dır. Otis Alfanın, dile dayanan ve dile dayanmayan şekil ve resimlerden oluşan A ve B olmak üzere iki parelel formu vardır. Otis Beta A, B, C ve DM  formlarından oluşmaktadır.  Otis Gama çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Süreli testler olup her formun kendine ait süresi vardır.Genel yeteneği ölçen grup zeka testleridir. Otis Alfa ilkokul 1-4. sınıf çocuklarına, Otis Beta 5-6. sınıf çocuklarına, Otis Gama ise 9-12. sınıflardaki çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır.Grup testleridir. Bireyden şekil ve resimlere dayalı soruları verilen süre içinde cevaplaması istenir.

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

 

     Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Gelişim Testidir. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir. 

 

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

 

     Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

 

      Bu envanter, öğrencilere en çok sıkıntı, üzüntü ve kaygı veren durumları saptamayı amaçlar. Lise (L) ve ortaokul (O) formu olmak üzere iki ayrı formu vardır.  Süreli bir test değildir.Tarama envanteridir. Ortaokul (ilköğretim ikinci kademe) ve liselere uygulanmaktadır.Bireysel ve grup olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.Bireylere problemlerine ilişkin bir “Problem Listesi” verilir. Bireylerden bu problemlerden kendisini ifade eden maddeleri işaretlemeleri istenir.

 

SNELLEN

 

     Bireylerin görme kusurlarını tespit etmek için uygulanan bir testtir. Süreli bir test değildir.Görme Tarama testidir.  Okul çağından itibaren herkese uygulanmaktadır.Bireysel olarak uygulanır.Kartlardaki şekilleri belirli bir mesafeden doğru bir şekilde görmesi istenir.

 

STANFORD BİNET ZEKA TESTİ (GÖRME ENGELLİLER)

 

     Görme engelli çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Süre sınırı yoktur.Zeka testidir.7-11 yaş arasındaki görme engelli çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.Bireye teste ilişkin maddeleri yanıtlayabilmesine dayanmaktadır.

 

 TEMEL KABİLİYETLER TESTİ 5-7

 

       Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan ve dört alt testten oluşan bir yetenek testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka bölümü elde edilmektedir.  Bazı alt testlerde süre sınırı vardır.  Yetenek testidir.  5 -7 yaş grubuna yönelik bir testtir.  Bir oturumda 10 kişiye uygulanan bir grup testidir. Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir.  

 

TEMEL KABİLİYETLER TESTİ  7-11

 

      Çocuğun yeteneklerini ölçmek eğitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacıyla uygulanan yetenek testidir. Dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme ve hesap olmak üzere beş özel yetenek ile genel yeteneği ölçen yedi alt testten oluşan bir grup testidir. Alt testlerin uygulamasına ilişkin süre sınırı vardır.Yetenek testidir 7-11 yaş grubuna yönelik bir testtir. Bir oturumda 10 kişiye uygulanır.Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir.  

 

TEMEL KABİLİYETLER TESTİ 11-17

 

      Bireylerin yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan bir grup testidir. Testin önceki hali beş alt testten oluşmaktadır. Daha sonra bu test sınıf düzeyi olarak ele alınmış ve Temel Yetenekler Testi 6-8 ve Temel Yetenekler Testi 9-12 şeklinde iki ayrı test takımı olarak düzenlenmiştir. Bu testler üzerinde Genel Müdürlüğümüzce halen çalışılmaktadır. Alt testlere ilişkin süre sınırı vardır. Yetenek testidir. 11–17 yaş grubuna (6-12. sınıflara) yönelik bir testtir. Uygulama yapılacak kişi sayısı uyarlama çalışması sonrasında belirlenecektir. Bireylerden test sorularının yönergeye uygun olarak yanıtlamaları istenir.

 

ZİHNİ OLGUNLUK TESTİ

 

      Yeteneği ölçmek üzere yedi alt testten oluşan bir grup testidir. Her bir alt testte farklı bir faktör belirlenmektedir. Süreli bir testtir. Yetenek testidir. Testin değerlendirilmesinde zeka yaşı olarak en düşük 4 yaş, en yüksek de 14 yaş bulunmaktadır.Grup testidir.Uygulayıcı testin yönergesinde belirtildiği şekilde soruları sorarak grubun doğru yanıtı işaretlemesini ister.

 

     Kaynakça: Prof. Dr. İbrahim Özgüven, Psikolojik Testler, 2. baskı Ankara 1998

     Düzenleyen Özlem CABILAR GÜNAY 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam228
Toplam Ziyaret66151144
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat